English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

 

                اهداف و سیاست های حوزه عمرانی:

 • برنامه ریزی به منظور ایجاد فضاهای لازم شامل : ساختمانهای آموزشی ، اداری ، رفاهی و سایر ساختمانهای مورد نیاز با کیفیت مطلوب به لحاظ معماری ، سازه و اجراء در حداقل زمان ممکن نگهداری وبهره برداری بهینه از ساختمانهای موجود دانشگاه .
 • دستیابی به استاندارد های ملی در زمینه فضاهای آموزشی ، اداری ورفاهی و غیره .
 • احداث بنا با حداقل قیمت و حداکثر سرعت و با کیفیت مطلوب .
 • اداره امور عمرانی با حداکثر کارآئی و حداقل نیروی انسانی و هزینه.
 •  افزایش ضریب ایمنی وآسایش بهره برداران از ساختمانهای جدید دانشگاهی .
 •  محوطه سازی فضاهای آموزشی
 •  تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز طرحهای جامع از قبیل شرایط جغرافیایی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فیزیکی موجود 
 •  تهیه و تأیید نقشه های اجرائی پروژه ها.
 • فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه ها وطرحها . 
 •  فراهم نمودن امکانات کاری و وسائل مورد نیاز کارگاه .
 •  بازدید و اعلام نظر کارشناسی در ارتباط با املاکی که واحد قصد خرید یا اجاره آنرا برای توسعه فضای مورد نیاز خود دارد .
 •  برنامه ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری کلیه ساختمانها و تأسیسات واحد .
 •  پشتیبانی و ارائه خدمات فنی به مراکز سماء .
 •  اخذ نظر كميسيون معاملات واحد و سازمان مركزي در مورد ميزان هزينه پرژه ها و طرحها براساس مقررات مربوطه.
 •  تنظيم قراردادها در چارچوب متن تأييد شده سازمان مركزي دانشگاه(معاونت عمران).
 •   نظارت بر اجراي پروژه ها و طرحها و بررسي مقادير كار و صورت وضعيت هاي ارائه شده از طرف پيمانكاران.
 •   تهيه ليست مصالح مورد نياز پروژه (نوع و مقدار) و ارائه آن قبل از شروع كار اجرائي به قسمت تداركات جهت تأمين بموقع مصالح.
 •  فراهم نمودن امكانات نقشه برداري، آزمايشات فني و مكانيك خاك و ساير نيازهاي فني پروژه وارائه به قسمتهاي مربوطه. 
 •  نظارت بر انجام اقدامات لازم براي اجراي پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي
 •  نظارت بر انجام امور مربوط به تعميرات و تكميل ساختمان ها و تاسيسات.
 •  نگهداري و انجام تعميرات و تغييرات مورد نياز شبكه آب، برق، تلفن، ساير تاسيسات و منصوبات واقع در ساختمانهاي دانشگاه.
 •  تهيه گزارش هاي ادواري و موردي از مراحل پيشرفت عمليات يا ركود و توقف فعاليت ها با ذكر دلايل توجيهي براي مقام مافوق.
 •   بازدید و تهیه گزارش از نواقص و تعمیرات دوره ای ساختمانها و ابنیه دانشگاه
 •  انجام ساير امور محوله بر حسب ارجاع مقام مافوق.
 •  برنامه ريزي براي انجام تعميرات و نگهداري اتفاقي و دوره اي كليه ساختمانها وتأسيسات واحد.

 


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.