English    نقشه سایت

راهنمای پژوهشیار
پست الکترونیک
اطلاعیه ها   
اخبار
نرم افزارها و راهنمای ورود به وادانا

      معاونت آموزشی                                                                                                     

  آموزش این واحد دانشگاهی شامل حوزه های ذیل می باشد:
الف : مدیر آموزش
ب : گروههای آموزشی
مدیران گروه
کارکنان گروههای آموزشی
ج : بایگانی آموزش
د : مسئول ثبت اطلاعات و نمرات 
ه : مسئول کنترل کلاس ها
اموری که توسط هر کدام از حوزه های فوق انجام می گردد به شرح ذیل می باشد:
الف : مدیر آموزش
نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه ها وسرفصل دروس و دستورالعملهای آموزشی
پاسخ گوئی به کلیه مکاتباتی که در زمینه امور آموزشی از دبیرخانه ، سازمان مرکزی دانشگاه و یا سایر واحدها ارجاع داده می شود
تنظیم برنامه زمان بندی انتخاب واحد وکلاس بندی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی
انجام کلیه امور مربوط به ثبت نام دانشجویان جدید الورود از قبیل احراز هویت ، بررسی مدارک تحصیلی تشکیل پرونده  و در نهایت هدایت آنان برای انتخاب واحد
ارسال تستهای علامت گذاری شده پذیرفته شدگان به انضمام فیشهای زبرجد امورمالی ومرکز آزمون دانشگاه به منظور صدور کارت دانشجویی
فراهم نمودن مقدمات به منظوربرگزاری کلیه آزمونهای دانشگاه آزاد اسلامی که در هر نوبت در دانشگاه برگزار می شود .
ثبت نام کلیه دانشجویان مهمان که در هر نیمسال تحصیلی از واحدهای دیگر به این واحد مهمان می گردند و ارسال ریز نمرات آنان در پایان هر نیمسال تحصیلی به واحدهای مبدأ و همچنین نگهداری سوابق آنان در آموزش دانشگاه
تشکیل شوراهای آموزشی در چند نوبت در طول هر نبمسال تحصیلی و طرح موارد ذیل
الف : رسیدگی به وضعیت دانشجویانی که با مشکل آموزشی مواجه می گردند و اتخاد تصمیم در خصوص آنان
ب : تبادل نظر پیرامون مواد و تبصره های آئین نامه آموزشی و بخشنامه هایی که از حوزه های آموزشی  سازمان مرکزی صادر می گردد .
ج : نحوه اجرای برنامه های آموزشی ، صدور مجوز اردوهای علمی و ارائه  راهکارهائی در خصوص بالا بردن کیفیت آموزش 
د : رسیدگی به تجدید نظر نمرات دانشجویان
ه : بررسی پیشنهادهایی  که توسط سایر مشمولین واحد به این قسمت ارجاع داده می شود
تمدید مقدمات به منظور برگزاری امتحانات در هر نیمسال تحصیلی به شرح ذیل
الف : اعلام برنامه امتحانات واطلاع رسانی به گروههای آموزشی 
ب : صدور کارت شناسایی و ابلاغ عوامل اجرایی امتحانات ( ناظر – مسئول تطبیق عکس ، مراقبین و منشی)
ج : اخذ سوالات امتحانی از استادان و نگهداری آنان در قرنطینه
د : جمع آوری و ارسال  صورت جلسه تخلفات به کمیته انظباطی واحد 
ه : تنظیم صورت جلسات امتحانی برای هر تاریخ امتحان حفظ  و نگهداری آنها در دایره امتحانات 
ی : امضاء کلیه ریز نمرات امتحانی ، مهمور نمودن آنها به مهر امتحانات و ثبت در دفتر
چک نهائی قراردادحق التدریسی استادان و امضاء پرداخت حق التدریسی استادان در پایان هر نیمسال تحصیلی
انجام سایر اموری که به آموزش دانشگاه ارجاع داده می شود
ب : گروههای آموزشی
1 – مدیران گروههای آموزشی
تهیه جدول درسی در هر نیمسال تحصیلی با همکاری اعضاء گروه
تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار ، مصوبات ، پیشنهادها و نظریات جمعی گروه به معاونت آموزشی واحد
2 – کارشناسان گروههای آموزشی
تنظیم برنامه کلاسی هر یک از رشته های تحصیلی مربوط در هر نیمسال تحصیلی
رسیدگی به امور دانشجویان رشته تحت نظارت از قبیل ( صدور گواهی تحصیلی ، بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان در پایان هر نیمسال تحصیلی )
رسیدگی به امور دانشجویان مشروط ، اخراجی و دانشجویانی که سقف سنوات تحصیلی یا مرخصی آنان تمام شده  و مکاتبه با دبیرخانه منطقه و یا سازمان مرکزی دانشگاه در صورت لزوم
داخل نویسی پرونده دانشجویان
تنظیم قرارداد حق التدریس استادان
نظارت بر امتحانات رشته های مربوط
ج : بایگانی آموزشی 
وظایف بایگانی آموزش : حفظ و نگهداری کلیه سوابق تحصیلی دانشجویان از بدو ورود تا زمان فراغت از تحصیل و طبقه بندی پروندها به ترتیب سنوات ، رشته و مقطع تحصیلی به صورت قابل ارائه در هر زمان
نگهداری مدارک پایه دانشجویان و تأییدیه تحصیلی دانشجویان
همکاری با آموزش دانشگاه در زمان برگزاری امتحانات و ثبت  نام
د : مسئول ثبت نام اطلاعات و نمرات
اموری که در این قسمت انجام می گردد به شرح ذیل است
اخذ فرم ثبت نام مشخصات کامپیوتری دانشجویان جدیدالورود
ثبت واحدهای دانشویان میهمان و نمرات دانشجویان
ثبت واحدهای ارائه شده توسط گروههای آموزشی در هر نیمسال تحصیلی
صدور ابلاغ تدریس و امتحانی استادان و همچنین کارنامه ، برگ انتخاب واحد و ابلاغ مشروطی دانشجویان
تحویل لیست نمرات و صورت جلسات امتحانی به گروههای آموزشی
انجام سایر اموری که از حوزه معاونت آموزشی به این قسمت محول می گردد
ه : مسئول کنترل کلاسها
تعیین و پیش بینی مکان برگزاری کلاسها
تعیین تعداد دانشجویانی که می توانند در امتحان شرکت کنند و مشخص نمودن شماره کلاس و صندلی جهت برگزاری امتحانات
نظارت بر برگزاری کلیه کلاسهای درسی در طول هر نیمسال تحصیلی
تحویل کلیه ابلاغها و نامه هائی مربوط حوزه آموزشی و با دیگر قسمتها به استادان
گزارش غیبت ، تأخیر و تعجیل و عدم تشکیل کلاس به معاونت یا مدیر آموزش
همکاری با آموزش دانشگاه در زمان برگزاری امتحانات ، ثبت نام و انتخاب واحد
 
 

آئین نامه های آموزشی 

 ♦ سایت های مرتبط
 ♦ معاونت آموزشی
 ♦ اعضای هیات علمی
 ♦ معاونت دانشجویی

 

 
 
 
 
 

 


 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب می باشد.